เพิ่มเข้ารายการโปรด

ดู: 1353|ตอบ: 0

Average Delay to Abandon - Electronic Mail article

Average Delay to Abandon - Electronic Mail

Average Delay to Abandon (เวลาเฉลี่ยที่ไม่ได้รับสาย)  
ความหมาย:  
เวลาเฉลี่ยของลูกค้า (Caller) ที่รอสายในคิวก่อนที่จะถูกตัดสาย (Disconnect) ก่อนที่เจ้าหน้าที่ Agent จะว่างให้บริการ
Average Handle Time  (ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริกการ)  
ความหมาย:
เวลาเฉลี่ยของการให้บริการลูกค้าตั้งแต่เริ่มรับสายจนสำเร็จ ประกอบด้วยเวลาคุยสาย และเวลาทำงานหลังจากจบสาย (after call work)  โดยคำนวณจากเวลาในการให้บริการทั้งหมดหารด้วยจำนวนลูกค้าที่ให้บริการ
Base Staff  (จำนวนเจ้าหน้าที่ขั้นต่ำ)
ความหมาย:
จำนวนเจ้าหน้าที่อย่างน้อยที่สุดที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้บริการในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่รวมเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอื่นๆ เช่นงานเอกสาร หรืออยู่ระหว่างการพัก การอบรม
Business to Business  (Call Center สำหรับลูกค้าองค์กร)  
ความหมาย:
Call Center ที่ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรเท่านั้น
Busy Hour  (ชั่วโมงที่สายมาก)  
ความหมาย:
การวัดจำนวนสายที่เยอะมากแบบเป็นครึ่งชั่วโมง หรือ ชั่วโมงที่มีสายติดต่อเข้ามามากที่สุดในแต่ละวัน


Call Center (ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์)  
ความหมาย:
หน่วยงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 2 คน ทำหน้าที่รับสายของลูกค้า หรือโทรออกหาลูกค้า  หน่วยงาน Call Center  อาทิ  helpdesk, customer service centers, catalog sales centers, reservations centers หรือ Telemarketing/collections operations
Caller ID  (เลขหมายโทรศัพท์ที่โทรเข้า)  
ความหมาย:
ระบบโทรศัพท์เครือข่ายจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทร (Caller) ให้แก่ระบบของผู้รับสาย (Call Center) โดยจะแสดงเลขหมายโทรศัพท์เรียกเข้าที่หน้าจอการทำงานของ Agent
Completed Call หรือ Completed Contact  (การให้บริการเสร็จสมบูรณ์)  
ความหมาย:
การติดต่อซึ่งทำได้เสร็จสมบูรณ์โดยเจ้าหน้าที่รับสาย (Agent) หรือ โดยการโทรออกที่สามารถทำได้ตามวัตถูประสงค์
CRM หรือ Customer Relationship Management
(การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร)  
ความหมาย:
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกำหนดความต้องการของลูกค้า พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า  ปรับปรุงวิธีการติดต่อกับลูกค้า การนำเสนอการขาย และเป็นการพัฒนาการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ให้บริการหรือองค์กร
Cross-Selling  (การขายสินค้าอื่นๆเพิ่มเติม)  
ความหมาย:
เทคนิคที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่โทรออกเพื่อขายสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมเมื่อมีการติดต่อกับลูกค้า ให้ลูกค้าผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้ว พิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มอีก
CTI หรือ Computer Telephony Integration
( ระบบโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลลูกค้า)  
ความหมาย:
ระบบเชื่อมต่อกับระบบ ACD  และ ระบบฐานข้อมูลของลูกค้า ซึ่งจะทำให้การรับสายของเจ้าหน้าที่ (Agent)  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  หน้าที่ของระบบ CTI  คือ ส่งข้อมูลของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาให้ปรากฏบนหน้าจอของ Agent ( Screen Pop)  ซึ่งจะช่วยให้ Agent ประหยัดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า อาทิ เลขที่บัญชีของลูกค้า  นอกจากนั้น กรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนสายของลูกค้า  ระบบสามารถจะโอนข้อมูลเหล่านี้ไปยังเจ้าหน้าที่รับสาย (Agent) คนถัดไป
Customer Service Representative (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)  
ความหมาย:
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่โทรหรือติดต่อเข้ามา ในเรื่องต่างๆ อาทิ การสอบถามข้อมูล (information inquiries)  การร้องเรียน (Complaints) การขอความช่วยเหลือด้านเทคนิค (Support calls)
Delay Or Queue Time (เวลาที่รอสายในคิว)  
ความหมาย:
เวลาของลูกค้า (Caller) ที่ค้างอยู่ในคิว และรอสายจนกว่าเจ้าหน้าที่รับสาย (Agent) จะว่างให้บริการ  อาจจะรวมถึงเวลาที่ฟังการประกาศการให้บริการล่าช้า (Delay announcements) แต่ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการฟังและเลือกเมนูผ่านระบบรับสายอัตโนมัติ (Automated attendant)  โดยสถิตินี้จะถูกคำนวณโดยระบบ ACD และ อาจจะแตกต่างกันบ้างระหว่างระบบ Call Center ของแต่ละ Vendor


Delay Announcements (การประกาศการให้บริการล่าช้า)
ความหมาย:
ประกาศจาก Call Center ที่ถูกบันทึกไว้เพื่อแจ้งลูกค้าที่กำลังรอสายให้ได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือ แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าต้องรอสายเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ (Agent)
E-Mail หรือ Electronic Mail ( อีเมล์)  
ความหมาย:
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งใช้ติดต่อระหว่างกัน โดยจะส่งข้อความผ่านทางระบบ internet

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้